Rada Parafialna                                  

 

         Nieodłącznym elementem dobrego funkcjonowania parafii jest Rada Parafialna, która jest gremium doradczym we wszystkich sprawach parafii. Rada Parafialna w obecnym 8 osobowym składzie została powołana w 2007r. Spotykamy się raz na kwartał  i zawsze, gdy wymagają tego nagłe sytuacje. Rada obraduje pod przewodnictwem ks. Proboszcza. Służymy ks. proboszczowi radą w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego. Wspomagamy księdza w pracy duszpasterskiej, w pracach gospodarczych, oraz doradzamy w sprawach majątkowych i finansowych parafii. Niewątpliwie podstawowym miejscem, gdzie uwidacznia się świadomość bycia członkiem Kościoła jest wspólnota parafialna, stąd też potrzeba szczególnego zatroskania o jej życie, rozwój i codzienne funkcjonowanie. Rada czynnie uczestniczy w życiu parafii, włączamy się w organizowanie uroczystości kościelnych i nabożeństw. Pomagamy w organizowaniu pielgrzymek i wyjazdów integracyjnych. Rada Parafialna starała się i nadal służy w miarę swoich sił pomocą, radą i wsparciem. Podejmujemy się tego w trosce o dobro i rozwój tutejszej wspólnoty parafialnej.       


 

Nadzwyczajni  Szafarze  Komunii  Świętej

         Grupa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej została utworzona w październiku 1993r. po uchwaleniu przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 2 maja 1990r. ogólnych warunków umożliwiających powoływanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej przez biskupów diecezjalnych. Obecnie grupa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w naszej parafii liczy trzy osoby. Główną posługą nadzwyczajnych szafarzy jest zanoszenie Komunii świętej ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym. W szczególnych przypadkach nadzwyczajni szafarze pomagają w czasie Mszy świętej udzielając wiernym Komunii świętej. Posługa nadzwyczajnych szafarzy w naszej parafii jest szczególnie potrzebna w okresie sezonu letniego, kiedy to Kuźnicę odwiedzają liczni turyści, spośród których wielu uczestniczy we Mszy świętej oraz przystępuje do Komunii świętej. Pomagamy również przez pozostałą część roku, zwłaszcza w czasie świąt i uroczystości parafialnych. Pamiętamy również o naszej stałej formacji, która odbywa się przede wszystkim w naszej parafialnej wspólnocie, a raz w roku uczestniczymy w rekolekcjach prowadzonych specjalnie dla nas. Posługa nadzwyczajnych szafarzy jest dla nas wielkim przywilejem i radością.


        

Służba Liturgiczna

Służba Liturgiczna naszej parafii liczy 9 ministrantów i 1 lektora. Bierzemy czynny udział w życiu parafii. Służenie podczas Mszy świętej poczytujemy sobie za szczególny zaszczyt i wyróżnienie. Bliskość ołtarza mobilizuje nas żebyśmy byli lepszymi kolegami, uczniami i synami. Ksiądz proboszcz, który jest naszym opiekunem dba o nasze życie duchowe, poprawną służbę podczas Mszy świętej oraz kształtuje w nas poczucie odpowiedzialności za kościół. Zbiórki ministranckie mamy raz w miesiącu, uczymy się na nich lepiej wykonywać swoją posługę, ubogacamy się duchowo i załatwiamy różne sprawy organizacyjne. W przypadku zbliżających się uroczystości spotykamy się częściej w celu przygotowania tegoż wydarzenia, a także spotykamy się w sytuacjach nagłych. Ksiądz proboszcz organizuje nam również wyjazdy integracyjne, gdzie przez wspólne spędzanie czasu i modlitwę lepiej się poznajemy i zdobywamy nową wiedzę.


 

Caritas Parafialny

Działa w naszej parafii od trzech lat. Zespół składa się z 6 osób i powstał z inicjatywy naszego ks. proboszcza Kazimierza Glamy, który jest naszym opiekunem. Spotykamy się raz na dwa miesiące oraz przed każdą zaplanowaną wcześniej akcją charytatywną. Praca Parafialnego Zespołu Caritas jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Gminy Jastarnia oraz hojności parafian. Zespół pozyskuje fundusze potrzebne na działalność statutową m. in. przez jałmużnę wielkopostną, sprzedaż świec Caritas i figurek na stół wigilijny. Wszystkim, którzy zawsze chętnie nas wspierają składamy serdeczne podziękowanie, pamiętając w modlitwie o ofiarodawcach. Organizujemy w parafii: spotkanie z Mikołajem, wielkanocnego „zajączka”, spotkania dla seniorów, pomoc dla potrzebujących i samotnych. Caritas włącza się również w pomoc przy różnych zbiórkach dla ludzi potrzebujących pomocy.


  

Żywy Różaniec

Koło Żywego Różańca stawia sobie za zadanie wspierać modlitwą Różańcową działalność duszpasterską Kościoła. W naszej Parafii działalność Żywego Różańca datuje się od 1978r. W kolejnych latach powstawały kolejne Róże. Obecnie działa 9 Róż: 7 żeńskich oraz 2 męskie, pod kierownictwem duchowym naszego ks. proboszcza. W poszczególne niedziele każdego miesiąca gromadzimy się w kościele na wspólnej modlitwie różańcowej, podczas której następuje wymiana tajemnic różańcowych. Poza codzienną modlitwą w domach w każdy I-szy piątek miesiąca członkowie Róż uczestniczą i prowadzą godzinną Adorację Najświętszego Sakramentu. Różaniec jest wspaniałym i potężnym sposobem przeżywania wiary w żywej łączności z Maryją, z którą wędrujemy po drogach tajemnic naszego odkupienia. Papież Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela”.


 

Rycerstwo Niepokalanej

Członkowie Rycerstwa Niepokalanej, jako główne zadanie stawiają sobie szerzenie królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej, pobudzając wszystkich chrześcijan, świeckich i duchownych, do oddania się jej na służbę w misji, którą pełni, jako Matka Kościoła. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej noszą z pobożnością Cudowny Medalik, który jest zewnętrznym znakiem przynależności do Rycerstwa Niepokalanej, oraz praktykują codzienne odmawianie aktu strzelistego. Grupa Rycerstwa Niepokalanej działa w naszej parafii od      6 stycznia 1995r. Liczba członków wpisanych do Księgi Rycerstwa w Niepokalanowie wynosi 13. Spotykamy się raz w miesiącu, każdego 13-tego w dzień Matki Boskiej Fatimskiej. Celem naszych spotkań jest nie tylko wspólna modlitwa, ale poznawanie Maryi, uczenie się od Niej i zawierzenie swojego życia Matczynej opiece, bo to Ona prowadzi nas do Jezusa. Pragniemy to czynić w duchu Świętego Maksymiliana, który uczy nas jak kochać drugiego człowieka przez Niepokalaną. Nasze spotkania opieramy na pismach św. Maksymiliana, ale przede wszystkim korzystamy z Pisma Świętego, które jest najlepszym źródłem pogłębiania naszej relacji do Boga i rozumienia drugiego człowieka, jego trosk i kłopotów.


 

Grupa Modlitwy O. Pio

W październiku 2007 roku odbyły się w naszej parafii  Rekolekcje głoszone przez o. Bolesława Konopko ze zgromadzenia oo. Kapucynów z Tenczyna. Tematem była „Franciszkańska duchowość o. Pio oraz działalność Grup Modlitwy o. Pio na całym świecie”. W czasie Rekolekcji nasza parafia została ubogacona relikwiami świętego      o. Pio. W marcu 2008r została erygowana Grupa Modlitewna św. Ojca Pio, której Dyrektorem Duchowym został ks. Kazimierz Glama. Grupa liczy 53 osoby. Spotykamy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz.15.00 w kościele przed relikwiami o. Pio na wspólne modlitwy. W dni powszednie modlimy się indywidualnie Koronką do Serca Pana Jezusa, którą o. Pio wypraszał u Boga potrzebne łaski. W każdą środę po wieczornej Mszy św. oraz w każdą I sobotę miesiąca można uczcić relikwie o. Pio przez ucałowanie lub dotknięcie ręką, czyniąc znak krzyża świętego.


  

Apostolat Królowej Pokoju i Powołań

Apostolat Królowej Pokoju i Powołań istnieje od października 2007r. i jest owocem pielgrzymki. Grupa nasza liczy 55 osób i pochodzimy z różnych nadmorskich miejscowości. Spotykamy się raz w miesiącu w kościele. Spotkanie nasze rozpoczynamy od „Koronki do Miłosierdzia Bożego”, następnie uczestniczymy we Mszy Świętej, którą  ks. proboszcz odprawia w naszych intencjach. Po Mszy Świętej bierzemy czynny udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu. W czasie odmawiania różańca świętego polecamy Matce Bożej intencje nasze i naszych bliskich. Celem wspólnoty jest głównie modlitwa, która przybliży jeszcze bardziej nas wszystkich do Pana Boga. Modlitwa, która odpowie na wezwanie Matki Bożej, która na przestrzeni wieków tak bardzo chce nas przybliżyć i zaprowadzić do Swojego Syna Jezusa Chrystusa. Chcemy Matce Bożej pomóc w Zwycięstwie Jej Niepokalanego Serca nad szatanem. Chcemy pomóc przede wszystkim samym sobie, by nasze życie stawało się takie, jak Pan Bóg pragnie, a postępowanie było zgodne z prawdami zawartymi w Ewangelii. Chcemy Ewangelizować siebie, a także, jeżeli to możliwe, przekazywać prawdy Boże bliźnim. Modlitwa wspólnotowa integruje chrześcijan i rozwija duchowo.


  

Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci

Kilka lat temu usłyszałyśmy o Podwórkowym Kółku Różańcowym Dzieci   i Madzi Buczek. Siostra Katechetka opowiedziała nam o dziewczynce, która wraz z innymi dziećmi z podwórka oprócz wspólnych zabaw odmawiała codziennie różaniec. Siostra zaproponowała nam utworzenie naszej wspólnoty i wspólne odmawianie różańca. Na pierwszym spotkaniu poznałyśmy zasady działania Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci. Każdy, kto do nich należy odmawia codziennie przynajmniej dziesiątkę Różańca Świętego. Codzienną modlitwę różańcową dzieci ofiarowują w różnych intencjach. I tak powstało nasze Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci i zaczęłyśmy się spotykać raz w miesiącu. Na spotkaniach oprócz odmawiania Różańca Świętego uczyłyśmy się wytrwania  w modlitwie i pogłębiania swojej miłości do Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Tak jest do dzisiaj, trwamy w szkole Matki Najświętszej, a Ona nas uczy jak trwać w wierze.